Política de privacitat

  1. OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís legal i de privacitat (d’ara endavant, l’“Avís legal”) regula l’accés i l’ús del lloc web www.annafabraradua.com (d’ara endavant, “el Lloc Web”) que Anna Fabra Raduà (d’ara endavant també com “AFR”) posa a disposició dels usuaris (d’ara endavant, el/els “Usuari(s)”), en qualitat de titular i gestora d’aquesta entitat. Les dades d’AFR són les següents:

Denominació fiscal: Anna Fabra Raduà
NIF: 46761505K
Domicili: Thous, 6-8, 08024 (Barcelona)
Correu electrònic: afr@annafabraradua.com

Aquest Avís legal regeix l’accés i l’ús del lloc web d’ARF. No obstant això, la utilització d’espais o serveis que conté el Lloc Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, s’hauran de complir igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament.

AFR es reserva el dret de completar, modificar o substituir, en qualsevol moment, el present Avís legal, així com d’altres condicions generals o particulars, i s’entén que la publicació d’aquests canvis al Lloc Web tindrà efectes de notificació. Per això, cal que l’Usuari ho llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal i s’abstingui de fer ús del Lloc Web si no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

  1. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’accés al Lloc Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús vigents en cada moment, per la qual cosa s’han de llegir atentament el present Avís legal sempre que accedeixin al Lloc Web. La utilització de qualsevol dels serveis que s’ofereixen atribueix, des de l’inici, la condició d’Usuari, i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís legal.

Per accedir als serveis del Lloc Web, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i la representació necessària per contractar.
La utilització dels serveis que s’ofereixen al Lloc Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís legal del Lloc Web.

L’Usuari que accedeix al Lloc Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les instruccions d’ús especials que li siguin mostrades en cada moment. Tanmateix, es compromet a actuar sempre de conformitat amb la llei, els bons costums i de bona fe, amb la diligència adequada a la naturalesa del servei de què es tracti. Així, l’Usuari no podrà modificar ni alterar cap dels continguts del Lloc Web, excepte les dades que l’Usuari hagi introduït, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o el seu funcionament.

AFR podrà suprimir o suspendre l’accés al Lloc Web als Usuaris que hagin incomplert qualsevol de les obligacions que s’expressen en aquest Avís legal. L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les obligacions anteriors respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència d’aquests, causi a AFR.

  1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

AFR es reserva el dret d’interrompre l’accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, tant si és per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

AFR no es fa responsable de les decisions que es prenen a partir de la informació que se subministra al Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

AFR no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari derivats d’errors en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del Lloc Web o per causes de força major o cas fortuït.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. HIPERENLLAÇOS

Tots els continguts, les marques, els dissenys, els logotips, les icones, el software, els noms comercials, els noms de domini i altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part del Lloc Web són propietat d’AFR o de domini públic o de tercers que n’han autoritzat degudament la inclusió, i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua una renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret i, en especial, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa i per escrit d’AFR o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es fa referència en aquest apartat seran perseguides a través de les accions penals i civils previstes en la legislació vigent.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre el seu lloc web i el Lloc Web (d’ara endavant, l’“Hiperenllaç”) hauran de comptar amb l’autorització expressa d’AFR.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AFR i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni tampoc l’acceptació o l’aprovació per part d’AFR dels seus continguts o serveis.

  1. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Introducció: amb la informació que us proporcionarem a continuació, AFR vol que conegueu la política de privacitat aplicada en relació amb les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: AFR compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat es tractaran d’acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat d’aquestes dades.

Veracitat de la informació i de les dades: us comprometeu que la informació i les dades que ens faciliteu siguin reals i verídiques.

Finalitats: les dades que ens faciliteu i aquelles que s’obtinguin de la vostra relació amb nosaltres s’incorporaran a un fitxer o fitxers titularitat d’AFR i es podran tractar amb les següents finalitats:

(i) Gestió general: es dedicaran principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, el manteniment, el compliment, el desenvolupament, el control i la gestió de la vostra relació amb nosaltres.

(ii) Contacte: el formulari de contacte s’utilitzarà per a la gestió del vostre contacte amb nosaltres, tant si és per a una consulta com per qualsevol altre motiu.

(iii) Subscripció al butlletí i acceptació de recepció de publicitat: sobre les dades relacionades amb la vostra subscripció als butlletins, i, en el cas que en algun altre apartat del Lloc Web accepteu rebre publicitat, us informem –i ho consentiu expressament– que s’utilitzaran amb les finalitats de: (i) poder-s’hi subscriure, manteniment, compliment, desenvolupament i control de la vostra relació amb nosaltres; (ii) rebre, fins i tot per via electrònica, com correu electrònic o similar, informació i publicitat dels butlletins i/o els serveis d’AFR, per qualsevol mitjà.

(iv) Xarxes socials: us fem saber que som presents a les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’AFR, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, la resta del present Avís legal i de privacitat, així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, d’ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui. AFR tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la presència a la xarxa social que correspongui, informar-vos de notícies, promocions i/o serveis d’AFR o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(v) Les vostres dades podran ser tractades i/o comunicades a tercers per al compliment de les obligacions legals i/o contractuals existents.

Dades de tercers: si ens faciliteu dades personals d’un tercer garantiu que, prèviament, aquest n’haurà estat informat i haurà sol·licitat el consentiment dels extrems que aquí s’exposen.

Hipervincles: al nostre lloc web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres pàgines web.

Drets dels afectats: en cas que sigui necessari, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, i adreçar-vos, per escrit, adjuntant una còpia del document oficial que us identifiqui, a AFR, domiciliat al carrer Thous, 6-8, 08024 de Barcelona (Espanya) o enviar un e-mail a afr@annafabraradua.com, tot indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: AFR, Avís legal i de privacitat.

Per tot això entendrem que, en el cas que ens faciliteu les vostres dades, ens autoritzeu expressament a realitzar el tractament de les vostres dades de conformitat amb allò descrit anteriorment.

  1. COOKIES

En relació amb les cookies consulteu la nostra Política de cookies.

  1. LLEI APLICABLE

El present Avís legal i de privacitat es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, les dues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).